اطلاعات و آدرس های لازم برای همجنس گرایان زن ) لزبین(،همجنس گرایان مرد)گی( ، دوجنسگرایان)بی( و فراجنسیتی)ترانس سکشوال(

Respekt für jede Liebe

اطلاعات و آدرس های لازم برای همجنس گرایان زن ) لزبین(،همجنس گرایان مرد)گی( ، دوجنسگرایان)بی( و فراجنسیتی)ترانس سکشوال(

ادوسلدورف
خدمات مشاوره ویژه:
مرکز مشاوره رسمی و ثبت شده زنان دوسلدورف -
( Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V. )

 مشاوره برای همجنس گرایان زن )لزبین ها(
ماشاالله مرکز مشاوره برای همجنسگرایان مرد و دوجنسگرایان مرد)بی( در امور سلامت جنسی و هویت ایشان – -
- PULSE مرکزکانون جوانان برای همجنس گرایی زنان) لزبین(،همجنسگرایان مرد)گی(، دوجنسگرایی)بی( –
وفراجنسیتیی * ) ترانس سکشوال( جوانان
مرکز مشاوره رسمی و ثبت شده همجنسگرایان مرد در شهر دوسلدورف -
(Schwulenberatung Düsseldorf e.V.)

مشاوره برای همجنسگرایان مرد)گی( و دوجنسگرایان)بی( -
- SÜT مشاوره برای قربانیان خشونت دررابطه با همجنسگرایان مرد)گی( و دوجنسگرایان )بی( -
امور مشاوره فراجنسیتی* )ترانس سکشوال( دوسلدورف مشاوره برای مردم فراجنسیتی*)ترانس سکشوال ( - -
خدمات مشاوره عمومی:
اورژانس) آمبولانس( برای قربانیان خشونت، بخش بهداشت مشاوره حوادث استرس زا - -
مرکز رفاه کارگران دوسلدورف -
(Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e.V.) مشاوره برای مهاجران -
کاریتاس دوسلدورف - (Caritasverband Düsseldorf e.V.) مشاوره برای مهاجران -
صلیب سرخ آلمان - (Deutsches Rotes Kreuz e.V.) مشاوره برای مهاجران -
دیاکونی دوسلدورف مشاوره برای مهاجران - -
آژانس تخصصی سلامت جنسی، بهداشتی مجاز مشاوره ولابراتوار) آزمایش( برای بیماری های عفونی جنسی از - -
جمله ها ای فاو HIV
مرکز روان درمانی پناهجویان مشاوره و درمان برای پناهجویان - -
" نقطه "خوش آمدید اطلاعات عمومی در امور پناهجویان - -
ایالت نوردراین وستفالن -
خط مرزی اطلاعات بیشتر و آدرس برای ایالت نوردراین وستفالن - -
کسب اطلاعات بیشتر و آدرس:
فدراسیون همجنسگرایان زن )لزبین( وهمجنسگرایان مرد ) گی( در آلمان ) LSVD )
Zanzu

اپ نرم افزارآنکومن (Ankommen App)
اطلاعات برای مراقبین:
راهنمایی هایی برای مراقبت و حمایت از پناهجویان LGBTTI * -


احترام به هر عشق و هر کس